یوروسول 13-2-44

یورو سول 13-2-44

دسته بندی

  EUROGREEN 13-2-44 یک منبع مناسب حاوی درصد بالای پتاسیم به همراه نیتروژن به فرم نیترات می باشد که محلول در آب بوده و جهت بهبود رشد، افزایش تحمل به تنش های غیرزیستی و بهبود کیفیت میوه در انواع گیاهان باغی، زراعی و محصولات گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

13%

فسفر محلول در آب (P2O5)

2%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

44%

مصرف
کاربرد
میزان (کیلوگرم/هکتار/فصل)
درختان میوه
از زمان پر شدن میوه تا 4 هفته قبل از برداشت
150-350
سبزیجات
از زمان رشد رویشی تا 2 هفته قبل از برداشت
100-250