یورو گرین 18-18-18

یورو گرانو 18-18-18

یورو گرانو 18-18-18 EUROGREEN  ضمن کمک به تامین نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه به دلیل وجود هیومیک اسید، سبب بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادل خاک وافزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات

یورو گرانو 18-18-18 EUROGREEN  ضمن کمک به تامین نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه به دلیل وجود هیومیک اسید، سبب بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادل خاک وافزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

18%

فسفر (P2O5)

18%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

18%

هیومیک اسید

4%

مواد آلی (OM)

3%

کربن آلی (OC)

2%