EuroSol 13-2-44

13-2-44

13-2-44 یوروسُل در هنگام رشد میوه یا غده توصیه می شود و باعث بهبود کیفیت میوه، ماندگاری و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش می شود.

توضیحات

13-2-44 یوروسُل در هنگام رشد میوه یا غده توصیه می شود و باعث بهبود کیفیت میوه، ماندگاری و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

13%

حداقل نیتروژن کل نیتراتی (N-NO3)

12.5%

حداقل نیتروژن کل آمونیاکی (N-NH4)

0.5%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P2O5)

2%

حداقل پتاسیم محلول در آب (K2O)

44%