dap

DAP

DAP یک کود دانه بندی شده در مزرعه است که در انواع محصولات به ویژه در هنگام کاشت برای اطمینان از سیستم ریشه قوی و شروع خوب استفاده می شود.

توضیحات

DAP یک کود دانه بندی شده در مزرعه است که در انواع محصولات به ویژه در هنگام کاشت برای اطمینان از سیستم ریشه قوی و شروع خوب استفاده می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

21%

فسفات

53%