ام او پ

MOP

استفاده در تولید کودهای پیچیده و پتاس (نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم). برای تولید کود مایع کافی است

توضیحات

استفاده در تولید کودهای پیچیده و پتاس (نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم). برای تولید کود مایع کافی است

توضیحات تکمیلی

پتاسیم کلرید

98.2%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

62%

سدیم کلرید

1.5%

منیزیم (Mg)

0.01%

کلسیم (Ca)

0.01%

سولفات

0.01%

حداکثر میزان رطوبت

0.5%