UP

UP 17.5-44-0

کود دهی به محصولات زراعی و درختان میوه، عمدتاً برای خاک های با pH بالا توصیه می شود. مناسب برای تهیه مخلوط کود و تولید کودهای مایع.

توضیحات

کود دهی به محصولات زراعی و درختان میوه، عمدتاً برای خاک های با pH بالا توصیه می شود. مناسب برای تهیه مخلوط کود و تولید کودهای مایع.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

17.5%

فسفر (P2O5)

44%

pH (محلول 10٪)

2.0