عناصر ضروری رشد گیاه

همه-عناصر-مهمه-خاک

عناصر ضروری رشد گیاهان به سه گروه عناصر ماکرو (درشت‌مغذی یا پرمصرف)، عناصر میکرو (ریزمغذی یا کم‌مصرف) و عناصر مفید تقسیم می‌شوند که عناصر ماکرو در مقایسه با عناصر میکرو و مفید در مقادیر (یا غلظت) بیشتری توسط گیاهان مورد نیاز می‌باشند.

هیومیک اسید

مقاله جامع هیومیک اسید

هیومیک به عنوان طلای سیاه کشاورزی شناخته می شود. هیومیک اسید از جمله مواد ضروری برای گیاهان است. هیومیک باعث افزایش جذب عناصر ضروری در خاک می شود. هیومیک بهبوددهنده ویژگی های فیزیکی و شیمایی خاک از قبیل تهویه و تخلخل، نفوذپذیری، افزایش نگهداری آب در خاک و افزایش باروری و حاصلخیزی خاک می شود.