اسکورت

اسکورت

اسکورت حاوی ترکیبی ویژه از گوگرد و پتاسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین دو عنصر پتاسیم و گوگرد، به عنوان کنه کش، دور کننده حشرات، قارچ کش و کنترل کننده سفیدک سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به سبب داشتن پتاسیم، موجب بهبود ویژگی های کیفی و کمی محصول و همچنین بهبود مقاومت گیاه به تنش های محیطی می شود.
مـــــزایا
• رفع سریع کمبود عناصر پتاسیم و گوگرد در گیاه
• افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات، بیماری ها و تنش های محیطی مانند سرما
• دارای خاصیت قارچ کشی، کنه کشی و دور کنندگی آفات
حلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار
محلول پاشی درختان: 1 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 5 تا 10 لیتر در هکتار

 

توضیحات

اسکورت حاوی ترکیبی ویژه از گوگرد و پتاسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین دو عنصر پتاسیم و گوگرد، به عنوان کنه کش، دور کننده حشرات، قارچ کش و کنترل کننده سفیدک سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به سبب داشتن پتاسیم، موجب بهبود ویژگی های کیفی و کمی محصول و همچنین بهبود مقاومت گیاه به تنش های محیطی می شود.
مـــــزایا
• رفع سریع کمبود عناصر پتاسیم و گوگرد در گیاه
• افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات، بیماری ها و تنش های محیطی مانند سرما
• دارای خاصیت قارچ کشی، کنه کشی و دور کنندگی آفات
حلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار
محلول پاشی درختان: 1 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 5 تا 10 لیتر در هکتار

 

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

26%

گوگرد محلول (S)

30%