سوپر هیبرید

سوپر هیبرید

سوپر هیبرید محصولی با پایه فسفر همراه با نیتروژن و گوگرد می باشد که ضمن تأمین غلظت بالایی از فسفر در مراحل ابتدایی رشد و نمو گیاه، باعث تولید جوانه های گل بیشتر، بهبود توسعه شکوفه ها و میوه اولیه در درختان میوه و رشد مطلوب اندام های هوایی و ریشه و غده در گیاهان زراعی می گردد. فرم خاص گوگرد موجود در این ترکیب می تواند باعث اصلاح خاک و افزایش جذب فسفر و عناصر غذایی تثبیت شده به ویژه در خاک های شور و فشرده و بدون تهویه مناسب شود. با مصرف این محصول با اثرات چندجانبه، بهبود کیفیت و عملکرد میوه های درختان میوه سردسیری، مرکبات، زیتون و تاکستان ها، بهبود خواص کیفی گیاهان غده ای، دانه های روغنی و علوفه ای و حبوبات مورد انتظار خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

7.3%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

18.2%

گوگرد محلول (SO3)

30.3%

کلیه گیاهان(کودآبیاری) : 10 تا 20 لیتر در هکتار 2 تا 3 بار در طول فصل رشد