مونو امونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات

این کود منبعی از نیتروژن و فسفر است که به راحتی برای گیاهان در دسترس است، در مرحله تشکیل سیستم ریشه گیاه کارآمد است و در تمام دوره رویشی مواد مغذی را برای گیاهان فراهم می کند.

توضیحات

این کود منبعی از نیتروژن و فسفر است که به راحتی برای گیاهان در دسترس است، در مرحله تشکیل سیستم ریشه گیاه کارآمد است و در تمام دوره رویشی مواد مغذی را برای گیاهان فراهم می کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

12%

حداقل نیتروژن کل آمونیاکی (N-NH4)

12%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P2O5)

61%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P)

26.6%