هوموس

هوموس

هوموس حاوی هیومیک اسید به همراه یک ترکیب آلی و سازگار با محیط زیست است که به عنوان اصلاح کننده طبیعی خاک، کلات کننده آلی عناصر مورد نیاز برای گیاه در خاک و همچنین به عنوان یک محرک رشد میکروبی در خاک و محرک رشد برای گیاه عمل می کند. هوموس عناصر تثبیت شده در خاک را آزاد کرده و موجب افزایش جذب و تاثیر کودها و در نتیجه بهبود رشد و سلامت گیاه می شود.

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

62%

ماده آلی (OM)

55%

کربن آلی (OC)

28%

محصولات زراعی(کودآبیاری): 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار  (مصرف تا 10 کیلوگرم در هکتار مفید می باشد)

محصولات باغی(کودآبیاری): 3 تا 7 کیلوگرم در هکتار  (مصرف تا 20 کیلوگرم در هکتار مفید می باشد)