گوگرمایع5لیتر

گوگرد مایع5لیتر

گوگرد مایع می تواند هم به عنوان منبع گوگرد برای تغذیه گیاه و هم به عنوان اصلاح کننده خاک استفاده شود. گوگرد مایع در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و همچنین سنتز ترکیبات مفید در دانه های روغنی، پیازها و میوه ها نقش دارد.گوگرد مایع یک اصلاح کننده خاک مایع است که ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک های کشاورزی را تغییر می دهد و آنها را برای محصولات در حال رشد آماده تر می کند. گوگرد مایع خاک را نرم تر می کند، نفوذ هوا و آب را بهبود می بخشد، pH خاک را کاهش می دهد و همچنین اجازه می دهد نمک های اضافی خاک از بین بروند. استفاده از گوگرد مایع در دسترس بودن سایر مواد مغذی مهم در خاک را برای گیاه، افزایش می دهد. همچنین گوگرد مایع میتواند سبب کاهش جمعیت قارچ ها و باکتری های بیماری زای خاکزاد شود.

توضیحات

گوگرد مایع می تواند هم به عنوان منبع گوگرد برای تغذیه گیاه و هم به عنوان اصلاح کننده خاک استفاده شود. گوگرد مایع در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و همچنین سنتز ترکیبات مفید در دانه های روغنی، پیازها و میوه ها نقش دارد.گوگرد مایع یک اصلاح کننده خاک مایع است که ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک های کشاورزی را تغییر می دهد و آنها را برای محصولات در حال رشد آماده تر می کند. گوگرد مایع خاک را نرم تر می کند، نفوذ هوا و آب را بهبود می بخشد، pH خاک را کاهش می دهد و همچنین اجازه می دهد نمک های اضافی خاک از بین بروند. استفاده از گوگرد مایع در دسترس بودن سایر مواد مغذی مهم در خاک را برای گیاه، افزایش می دهد. همچنین گوگرد مایع میتواند سبب کاهش جمعیت قارچ ها و باکتری های بیماری زای خاکزاد شود.

توضیحات تکمیلی

گوگرد محلول

55%