یوروگرین-10-40-10

یوروگرانو 10-40-10

گرانول های EUROGREEN 10-40-10 حاوی درصد بالای فسفر به همراه نیتروژن و پتاسیم می باشد که ضمن کمک به تامین فسفر گیاه و بهبود ریشه زائی، رشد سالم ریشه، رشد سریع تر شاخه ها و افزایش کیفیت میوه ها، سبزیجات و غلات می گردد. همچنین به دلیل وجود هیومیک اسید، سبب بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادل خاک وافزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد

توضیحات

گرانول های EUROGREEN 10-40-10 حاوی درصد بالای فسفر به همراه نیتروژن و پتاسیم می باشد که ضمن کمک به تامین فسفر گیاه و بهبود ریشه زائی، رشد سالم ریشه، رشد سریع تر شاخه ها و افزایش کیفیت میوه ها، سبزیجات و غلات می گردد. همچنین به دلیل وجود هیومیک اسید، سبب بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادل خاک وافزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

40%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

10%

هیومیک اسید

4%

مواد آلی (OM)

3%

کربن آلی (OC)

2%